MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Novice in dogodki

26.9.2019

V okviru projekta KRAS.RE.VITA ter dogodka Mednarodna noč netopirjev 2019 je v petek 20.9.2019 v Planini potekal dogodek Noč netopirjev.

Na netopirsko obarvanem večeru, so udeleženci najprej prisluhnili zanimivemu predavanju. Na njem so s pomočjo strokovnjaka iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, Jana Gojznikarja, podrobneje spoznali te zanimive živali, izvedeli kaj jih ogroža, kako jim lahko pomagamo ter tudi kaj storiti, če najdemo obnemoglega netopirja.

Projektni partner, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, je predavanje nadaljeval z vsebinami o varovanju in skrbi za ohranjanje populacij vrste navadni netopir (Myotis myotis). Poslušalcem je koordinatorka projekta iz Notranjskega muzeja Postojna predstavila kakšne aktivnosti za izboljšanje stanja ohranjenosti habitata vrste navadni netopir so potekale v preteklem letu in katere bodo še izvedene.

Istočasno je za najmlajše obiskovalce potekala delavnica »Izdelaj svojega netopirčka«, na kateri so otroci skozi igro in ustvarjalnost pobliže spoznali tega zanimivega sesalca. 

Drugi del dogodka je bil opazovanje izletavanja netopirjev pod zvonikom cerkve sv. Marjete v Dolenji Planini...

 

19.9.2019

v PETEK, 20. septembra 2019 ob 17. uri v Podružnični šoli Planina.

Dogodek se odvija v sklopu dogodka Mednarodna noč netopirjev 2019.
 
Pridružite se nam na netopirsko obarvanem večeru, kjer boste spoznali zanimive sesalce, njihov način življenja, zakaj so ogroženi in kaj lahko storimo, da jih ohranimo, najmlajši pa boste lahko izdelali svojega netopirčka.

Doživite izletavanja netopirjev, ki domujejo v zvoniku cerkve Sv. Marjete. Poslušali jih bomo s posebnimi napravami - ultrazvočnimi “bat” detektorji.

Za PROGRAM klikni gumb "Preberi več".

NOC NETOPIRJEV2019 Logo

 

12.9.2019

V projektu KRAS.RE.VITA veliko truda namenjamo tudi izboljšanju stanja navadnega netopirja (Myotis myotis). Gre za eno izmed kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območja - Notranjski trikotnik. Zaradi velike porodniške kolonije v zvoniku cerkve sv. Marjete v Dolenji Planini ter Planinske jame kot prezimovališča veliko vrst netopirjev dajemo velik pomen ozaveščanju lokalnega prebivalstva. Prav ozaveščeno lokalno prebivalstvo, ki je na tako veliko kolonijo navadnih netopirjev tudi ponosno, je kar največji promotor netopirjev ter tudi njihov zagovornik.

Prav v sklopu ozaveščanja lokalnega prebivalstva je v ponedeljek, 9. septembra 2019, naravovarstvena svetovalka dr. Jana Laganis iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (OE Nova Gorica) na Podružnični šoli v Planini pri Rakeku izvedla predavanje na temo netopirjev. Predavanja so bili deležni prav vsi učenci na šoli.

Z veseljem smo ugotovili, da se osnovnošolci netopirjev prav nič ne bojijo, da o njih že marsikaj vedo in si želijo dodatnih znanj o teh izjemnih živalih.

30.8.2019

VZDRŽEVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA PLANINSKEM POLJU

Pozna košnja (po 15. avgustu) omogoča koscu vzgojo dveh legel v eni razmnoževalni sezoni. Prvo leglo te ptice oblikujejo od sredine maja do začetka junija, drugo pa v mesecu juliju.

Prilagojen način košnje od sredine travnika navzven omogoča pticam in drugim živalskim vrstam veliko večje možnosti za preživetje, saj jim omogoča varen pobeg pred kosilnico. Košnja hkrati preprečuje zaraščanje površin z lesnimi vrstami.

V petek, 16. avgusta je bila prvič izvedena košnja zemljišč na Planinskem polju, ki jih je v okviru projekta KRAS.RE.VITA odkupila Občina Postojna. Izbrani zunanji izvajalec je travnike pokosil na travniškim pticam prijazen način, katerih značilni predstavnik je kosec (Crex crex) ... 

13.8.2019

S 1. avgustom 2019 smo na Cerkniškem jezeru končno začeli eno najpomembnejših naravovarstvenih akcij evropskega projekta KRAS.RE.VITA.

Že 15. julija, so delavci podjetji Godina in NG nizke gradnje, pod vodstvom Hidrotehnika, ki je bil za obnovo stare struge potoka Stržen na območju Belega brega izbrani na javnem razpisu, začeli urejati in utrjevati dostopno pot pod vasjo Gorenje Jezero. Ta pot vodi do območja Belega brega, kjer je začela  struga Stržena v dolžini 2,5 km dobivati svojo izvirno podobo v obliki dveh meandrov.

In kakšen je poglavitni namen obnove? Z obnovo bomo strugi vrnili njen naravni potek in s tem dosegli, da se bo voda v sušnem obdobju dlje zadrževala v strugi. Posledično se bo okrepila samočistilna sposobnost vodotoka, izboljšale pa se bodo tudi življenjske razmere za vodne ptice, ribe in dvoživke Cerkniškega jezera.

 

31.7.2019

Prav tako kot na Planinskem polju (več v prejšnji novici) je ena od aktivnosti projekta KRAS.RE.VITA tudi odkup kmetijskih zemljišč na Cerkniškem jezeru.

V okviru projekta je bil na jezeru predviden odkup 79 ha: do konca julija 2019 je Notranjski park odkupil 77,83 ha, še okoli 4 ha pa so v postopku odkupa. S skupaj skoraj 82 ha bomo več kot izpolnil projektne obveznosti.

Na ta način bo Notranjski park povečal površine, na katerih bo pelo vedno več koscev in kjer se bodo bohotile rastline vlažnih travnikov ...  

 

31.7.2019

Občina Postojna je uspešno izpeljala postopke za odkup 21,65 hektarjev zemljišč, zadnji fazi odkupa pa je še 3,45 ha. Na vseh 25,1 odkupljenih hektarjih bo Občina Postojna zagotovila izvajanje prilagojenih kmetijskih praks (brez gnojenja in s pozno košnjo enkrat letno), s čimer bo izboljšala stanje izbranih življenjskih prostorov kot so travniki s prevladujočo modro stožko in bazična nizka barja.

18.7.2019

Podizvajalec gradbenih del NG d.o.o. je ta teden pod Gorenjim Jezerom pričel z urejanjem dostopne ceste s statusom javno dobro. Z omenjeno transportno cesto bo urejen dostop do območja renaturacije. Glede na trenutni vodostaj Cerkniškega jezera, se bo stara struga Stržena na območju Beli breg (Črne mlake) pričela obnavljati s 1. avgustom.

9.7.2019

NRP je v začetku julija v okolici Gorenjega Jezera določil mikrolokacije bodoče postavljenih stebričkov z vsebinami. Le ti bodo stali na novi krožni sprehajalni poti z imenom »Pot izvirov«, ki poteka mimo najlepših izvirov Cerkniškega jezera. Pot je v celoti dolga preko 3 km, od tega je dodatno utrjena in z lesnimi sekanci nasuta v dolžini 1,5 km. Končno odprtje sprehajalne poti z postavljeno infrastrukturo je načrtovano v jeseni 2019.

20.6.2019

V drugi polovici meseca junija so se pričela intenzivna dela zakoličbe stare struge jezerskega Obrha na območju Beli breg. Zakoličila se bo celotna nekdanja struga v dolžini 2580 metrov. Pripravljalna dela opravljajo podizvajalci podjetja Hidrotehnik d.d.. Zemeljska dela renaturacije bodo predvidoma stekla v pričetku avgusta 2019.

13.6.2019

Urejen nadomestni habitat za hribskega urha ob robu Cerkniškega jezera je ukrep, s katerim smo želeli nadomestiti pred časom v bližini Nove Karlovice uničene naravne površine, ki so bile pomembne kot habitat te vrste. Hkrati je šlo za eksperiment, ki se je izkazal za zelo uspešnega in lahko pomeni učinkovito in trajnostno rešitev v podobnih primerih tudi drugje po Sloveniji. V mesecu juniju smo namreč v 4 vgrajenih bazenih našteli 11 hribskih urhov. Poleg tega so bili bazeni tudi polni paglavcev, kar je zelo vzpodbudna novica. Upajmo, da se bo urhov zarod uspešno razvijal še naprej in povečal populacijo te ogrožene vrste dvoživke na Cerkniškem jezeru.

6.5.2019

V mlaki, ki je nastala na dnu udorne vrtače, tik ob Cerkniškem jezeru, na lokaciji z ledinskim imenom Pucinov laz, je dom velikega pupka (Triturus carnifex). To je izjemno zanimiva dvoživka, ki pa je pri nas med ogroženimi vrstami. Med parjenjem samec vzpostavi teritorij, na katerem dvori samicam in odganja tekmece. Po parjenju samica vsako jajčece posebej zavije v list vodne rastline.

Ker nas je zanimalo, koliko jih pravzaprav domuje ob našem jezeru, smo se prvič lotili njegovega popisa. Ulovili smo jih s posebnimi vršami, vsakega posebej previdno pregledali in ga vpisali na seznam pupkove družine. Našteli smo jih 51.

 

26.4.2019

V okviru projekta KRAS.RE.VITA trenutno potekajo sanacijska in vzdrževalna dela na izbranih sakralnih objektih v okolici Planinskega polja. Sama sanacijska dela izvaja lokalni mizar, g. Tomaž Malc (Tomaž Malc s. p.), v veliko pomoč Notranjskemu muzeju Postojna pa je tudi g. Stojan Matičič, predstavnik Gospodarskega sveta župnije Planina pri Rakeku. V zvoniku Sv. Marjete v Planini je g. Malc tako v preteklem tednu odlično opravil enega izmed zastavljenih ciljev sanacijskih del - postavil je nov podest na podstrešju zvonika. Podest bo omogočil lažji dostop do kotišča in enostavnejše čiščenje v prihodnje nabranih netopirjevih iztrebkov oziroma gvana. Prav tako pa bo podest zaščitil tudi nov urni mehanizem, ki so ga v okviru obnovitvenih del na zvoniku, namestili lani jeseni.
V okviru projekta urejamo tudi cerkvi na logaškem koncu Planinskega polja - cerkev Sv. Mihaela na Jakovici in cerkev Sv. Luke v Grčarevcu. Na obeh cerkvah bomo na linah različnih oblik namestili mreže proti golobom, v cerkvi Sv. Mihaela na Jakovici pa dodatno uredili še podest zvonika in ladje.

16.4.2019

Kmetovanje ni potrebno le za pridelavo hrane za človeka, temveč tudi za ohranjanje velike pestrosti travniških in barjanskih rastlinskih in živalskih vrst. Tako kmetovanje mora biti seveda nekoliko prilagojeno, za kar lahko tisti, ki gospodari na tak način, pridobi dodatne finančne vzpodbude.

V okviru projekta KRAS.RE.VITA je Občina Postojna zato pripravila Javni poziv za pogodbena in skrbniška varstva za gospodarjenje na Planinskem polju.

Podpisnik pogodbe se obveže, da bo izvajal za potrebe varstva določene aktivnosti, druge pa prilagodil ali opustil.

- Če ste lastnik zemljišč, pride za vas v poštev sklenitev pogodbe o varstvu,
- če niste lastnik zemljišč, pa lahko sklenete pogodba o skrbništvu.


Rok za oddajo vloge je 6. maj 2019.

Več informacij na Občini Postojna.

Ali v dokumentih: 

Pogodbena varstva_Javni poziv
Pogodbena varstva_Priloga 1_Upravičeno območje
Pogodbena varstva_Priloga 2_Vloga
Pogodbena varstva_Priloga 3_Evidenca delovnih opravil

 

4.4.2019

Zaraščanje kmetijskih površin je v Sloveniji opazen in napredujoč proces, ki počasi zmanjšuje obseg kmetijskih zemljišč in spreminja kulturno krajino. Cerkniško polje pri temu ni nobena izjema.

Zaradi ugodnega vodostaja Cerkniškega jezera je Notranjski regijski park v aprilu 2019 pričel s popisom stanja na 7 ha v projektu odkupljenih zemljišč. Območje popisa je obsegalo predvsem poplavno območje pod Martinjakom (Martinjska blata) in območje Dujic pri vasi Goričice. Na podlagi popisa zaraščenosti bodo v bodoče pripravljeni načrti obnove za vsakega izmed ogroženih habitatov posebej.

Glede na vrsto in gostoto lesne vegetacije ter občutljivost je predvideno odstranjevanje zarasti na več načinov:

• Ročna odstranitev grmovja in posek drevja,

• mulčenje in pozna košnja,

• spremljanje učinkov izvedene obnove habitatnih tipov.

Prvi vtis je, da tehnične delavce do konca trajanja projekta časa še ogromno fizičnega dela, saj je del odkupljenih kmetijskih zemljišč močno zaraščen, nekatera od njih pa so celo neprehodna. 

25.3.2019

Pomlad je prišla v naše kraje in z njo tudi spomladanska opravila v naravi, kjer se prebujajo rastline in živali. Tudi ptice grmovij Cerkniškega jezera se pripravljajo k gnezdenju, med katerimi je potrebno izpostaviti redkega in ogroženega škrlatca (Carpodacus erythrinus), pisano penico (Sylvia nisoria) in rjavega srakoperja (Lanius collurio).

Kmetje so pričeli z pripravo njiv za setev ter gnojenjem in škropljenjem prezimnih posevkov. Velikokrat pri tem opazijo, da je kmetijski mehanizaciji na poti grmovje in drevje, ki sega čez rob njihovega zemljišča ali pa staro grmovje, ki ga prejšnje leto niso zmulčali. V ta namen zapojejo motorne žage in sekire, marsikje se zaneti tudi ogenj.


32. in 33. člen Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS 16/2004) namreč pravi, da je:


- sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih prepovedano v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom;
- v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja;


75.člen
V primeru inšpekcijskega nadzora ter ugotovljenih kršitev so določene globe:


2.100 € – 12.550 € za pravne osebe
420 € – 1.200 € za fizične osebe


- ki sekajo, požigajo ali drugače uničuje žive meje, grmišča in s suho zarastjo porasle površine po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena);
- ki pri urejanju vodotokov ne ohranjajo posameznih odsekov stare struge ter rastočega drevja in grmovja na njihovih bregovih oziroma ne zagotavlja nepretrgane zarasti vsaj enega od obeh bregov struge (prvi odstavek 33. člena);


Naj za konec dodamo, da je bil v letošnjem popisu pisane penice na Cerkniškem jezeru zabeležen le en pojoč samec. Posegi v naravo v času med marcem in avgustom z vidika ohranjanja ptic gnezdilk na območju Notranjskega parka niso niti dobrodošli, niti sprejemljivi. Dolgoročno imajo lahko takšni nepremišljeni posegi zelo škodljive posledice za te redke vrste ptic in njihove populacije. Zato poskušajmo se vzdržati terenskega dela v tem času, in delo, če je le možno preložimo na pozno jesen ali zimo.

12.3.2019

Nekatere dvoživke so zimo preživele v gozdu, v zemlji pod koreninami, druge v blatu na dnu voda, tretje so se odpravile v jame. Zdaj, ko so se prebudile iz zimskega spanca, se morajo preseliti k vodi na mrestenje. Prve se začnejo seliti rjave žabe, sledijo jim navadne krastače.

Proti vodi se odpravijo tudi pupki, zelene žabe in rege. Z namenom oceniti število ogroženih velikih pupkov bomo aprila v okviru projekta KRAS.RE.VITA na Cerkniškem jezeru opravili popis teh dvoživk, ki bodo tu odložili jajčeca.

Posebno pozornost je seveda potrebno nameniti tudi drugim dvoživkam predvsem žabam in krastačam. Te so namreč pričele lesti iz prezimovališč in skačejo tudi čez zelo prometne ceste. Pazite na njih. Gotovo vam bodo hvaležne.

12.3.2019

Arhitekturni načrti za usmerjevalno infrastrukturo, ki bo do konca leta 2019 umeščena na Cerkniško jezero, so potrjeni. V mesecu marcu bo objavljen tudi javni razpis za izbiro izvajalca.

Z namenom preusmerjanja obiskovalcev od občutljivih območij jezera, kjer živijo številne ogrožene in redke živalske in rastlinske vrste, bo Notranjski regijski park na obrobju jezera postavil pontone za privez čolnov, ptičje opazovalnice in sistem usmerjevalno - interpretacijskih točk.

Za ureditev plovbe na jezeru sta načrtovani vstopno-izstopno mesti za čolnarjenje oziroma t.i. pontona za privez čolnov. Prvi bo lociran poleg nasipa pri glavnem mostu nad Strženom, drugi pa v neposredni bližini izvirne jame Suhadolica. Pomola bosta dovolj velika za privez do petnajst plovil, s tehnološkega vidika pa izpolnjujeta zahtevne pogoje nihanja vodostaja Cerkniškega jezera.

Navdušenci nad pticami bodo veseli štirih ornitoloških opazovalnic. Notranjski park bo bogatejši tudi za dve novi učni poti v skupni dolžini 7,5 km. Slednji bosta potekali po obstoječih cestah, kolovozih in gozdnih poteh ob robu jezera, po njej pa bodo vodile zanimive učne točke za interpretacijo narave.

Zasnova celotnega sistema objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave temelji na sonaravnih oblikah in črpa tako v oblikovnem kot v materialnem smislu iz likovnosti gozdnega ambienta, v katerega so objekti umeščeni.

26.2.2019

Prav našim prednikom se lahko zahvalimo, da imamo na Planinskem polju še kaj ohranjati. Vendar bomo to brez sodelovanja današnje generacije, kot kažejo raziskave, kaj hitro izgubili. 

Prvo projektno leto dela na projektu KRAS.RE.VITA je za nami, kljub temu pa ne moremo mimo nekaterih spoznanj, ki nam jih je to leto prineslo. Eno takšnih je vsekakor vezano na dve pomembni vlagoljubni življenjski združbi na Planinskem polju: travnike s prevladujočo modro stožko in bazična nizka barja. Tekom popisa, ki smo ga na postojnskem delu polja izvedli leta 2018 v okviru projekta KRAS.RE.VITA, je bilo namreč ugotovljeno neugodno stanje ravno teh dveh habitatnih tipov. V primerjavi s podatki izpred osmih let, se je obseg travnikov z modro stožko zmanjšal za več kot polovico, nizka barja pa so iz območja skoraj popolnoma izginila. 

Kaj je glavni razlog za takšno stanje, je težko natančno opredeliti, najverjetneje pa gre za kombinacijo več različnih dejavnikov. Med možnimi so:

• gnojenje in/ali dosejevanje travnikov s komercialno zanimivimi vrstami trav, kar vodi v gosto in monotono travniško rastje,

• intenzivna paša, zaradi katere se prav tako spremeni struktura travniške vegetacije,

• opuščanje rabe travnikov, kar vodi v zaraščanje površin z lesnimi vrstami,

• osuševanje površin z izkopi novih melioracijskih jarkov ter vzdrževanje in poglabljanje že obstoječih, ki omogočajo bolj intenzivno gospodarjenje in zgodnjo košnjo travnikov, hkrati pa vodijo v izginotje določenih vlagoljubnih rastlinskih vrst in posledično v spremembo strukture travniške vegetacije.

»In kako boste to stanje izboljšali?«, ste se gotovo vprašali. Ne mi, vi, kmetovalci na tem območju ga boste izboljšali! 

V okviru projekta bomo gospodarjenje na teh površinah zaupali kmetom, ki so se že sedaj izkazali za naravi prijazne gospodarje in tistim, ki bi to želeli postati. Občina Postojna trenutno namreč nima možnosti, da bi upravljala s temi, naravovarstveno pomembnimi površinami na Planinskem polju, zato bomo zainteresiranim kmetom ponudili dva načina sodelovanja v projektu:

- s pogodbo se bodo obvezali, da bodo pri kmetovanju do konca projekta upoštevali ukrepe za trajno ohranjanje narave in se po koncu projekta vključili v KOPOP ukrepe (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila),

- zemljišča bodo vzeli v brezplačen najem in se že takoj vključili v shemo plačil KOPOP.

Danes je tudi na zavarovanem območju Planinskega polja, ki je večkrat na leto pod vodo, namreč mogoče kmetovati in od tega nekaj tudi iztržiti. Če gledamo s stališča kratkoročno naravnanega kmeta, tu ne uspeva veliko več kot trava, ki se jo lahko uporabi za steljo ali slabšo krmo. Na Planinskem polju se od kmetovanja ne da preživeti, lahko pa se kmetovalec, ki gleda 10, 20 ali več let naprej, odloči za naravi prijazno gospodarjenje, ki je lahko finančno stimulirano, tako bolj dolgoročno s strani države, kratkotrajno pa s strani projekta KRAS.RE.VITA.

21.2.2019

V letu 2018 je strokovnjak za botaniko izvedel popis travniške morske čebulice na Planinskem polju. Na popisnih ploskvah so določili višino in število cvetov posameznih rastlin travniške morske čebulice ter opravili meritve za določitev gostote rastlin. 

Z raziskavo smo pridobili pomembne informacije o vitalnosti te vrste na njenih osrednjih območjih ter o značilnosti njenih rastišč. Podatke bodo dopolnile meritve v naslednjih letih, ko bo zunanji izvajalec opravil tudi podrobnejšo tipologijo rastišč te vrste.

Botanik je odvzel semena travniške morske čebulice - preko 2500 semen z okoli 260 rastlin. Semena so posušili in ustrezno shranili. Semena so s tem pripravljena na naselitev izbrane ciljne površine. Setev bo opravljena v letu 2019.
14.2.2019

Konec januarja 2019 je v Kulturnem domu v Cerknici potekala predstavitev Notranjskega parka, kjer je bilo vabljenim lastnikom zemljišč na Cerkniškem jezeru predstavljeno bodoče delo.

 

23.1.2019

Občina Logatec skupaj še s štirimi partnerji izvaja aktivnosti v projektu Kras.Re.Vita. Ena izmed aktivnosti je ureditev panoramske ceste s štirimi počivališči ob regionalni cesti med naseljema Grčarevec – Planina. Za zagotovitev panoramskega razgleda je bilo potrebno najprej izvesti vedutno sečnjo.

 

23.1.2019

Notranjski park kljub nizkim temperaturam nadaljuje z terenskim delom.

5.12.2018

Ohranjanje narave niso samo omejitve in prepovedi. Ravno obratno. Kjer je krajino soustvaril človek, je s tem ustvaril tudi nove življenjske prostore za rastline in živali. Ohranjanje starih praks gospodarjenja z zemljišči na Cerkniškem jezeru je zato ključnega pomena za ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.

 

26.11.2018

Tanja Vasilevska Jagunić

 

Občina Postojna je v okviru projekta KRAS.RE.VITA, spomladi pričela z odkupi zemljišč na osrednjem delu Planinskega polja, ki ga domačini različno poimenujejo »Trzne«, »Luže«, »Struga«.Odkupi so ena izmed prvih aktivnosti, ki vodijo k ohranjenosti življenjskih prostorov rastline, ki v Sloveniji raste le na Planinskem polju - travniške morske čebulice, vlažnih travnikov, kjer prevladuje trava modra stožka, bazičnih nizkih barij ter vrst ptic kosec in pisana penica. Cena zemljišč je 0,56 €/m2.

Vse zainteresirane lastnike zemljišč pozivamo, v kolikor ste pripravljeni prodati zemljišče, da se oglasite osebno v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, pisarna 29, prek e-pošte: tanja.vjagunic@postojna.si ali prek tel. 05 7280 788.

 

 

12.11.2018

Trenutno lahko na in nad Cerkniškim jezerom opazujemo številne jate žerjavov (Grus grus). Poplavljeno polje za ptice selivke predstavlja pravo samopostrežno restavracijo.

Žerjav je izrazita selivka, ki se preko Evrope seli po dveh ustaljenih poteh in za počitek uporablja vedno ista območja. V tople kraje žerjavi v večjih skupinah odletijo navadno v začetku jeseni. Na selitvi tvorijo jate v obliki črke V in na ta način zmanjšajo zračni upor in porabo energije na dolgi poti. Na gnezditvena območja se iz prezimovališč v Afriki ali na Iberskem polotoku vrne marca in začne gnezditi aprila ali maja. Posamičen par gnezdi na različnih močvirjih in barjih, vendar za uspešno gnezdenje zahteva velika in nedostopna območja. Zato najpogosteje gnezdi na neprehodnih visokih barjih in močvirjih, obdanih z gozdom, ter ob neobljudenih rekah na severu Evrope. Gnezdo zgradi iz močvirskega rastlinja v ali tik ob vodi in ga lahko uporablja leto za letom.

Čeprav je žerjav oprezen ptič, ki se hitro splaši, je precej glasen. Ob zori ali v svetlih nočeh starša na gnezdu glasno trobita v duetu in se tako veselita novega življenja.

 

 

12.11.2018

V okviru večera NRP z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«, ki smo ga pripravili 23. oktobra 2018 v Kulturnem domu Cerknica, smo s strani udeležencev prireditve prejeli nekaj vprašanj in predlogov o delu Notranjskega regijskega parka. V nadaljevanju Vam odgovarjamo.

 

 

 

31.10.2018

V sredini septembra 2018 smo v obdobju Mednarodne noči netopirjev izvedli akcijo odstranjevanja netopirjevih iztrebkov, imenovanih tudi netopirski gvano. Ti so se, od leta 2004, ko je bil dostop do podstrehe trajno zabit, v veliki količini kopičili v vrhnjem delu zvonika cerkve sv. Marjete v Dolnji Planini. Tu se namreč vsako poletje zadržuje več sto samic navadnega netopirja, ki kotijo in nato vzrejajo svoje mladiče. V okviru projekta KRAS.RE.VITA smo zato predvideli odstranitev gvana, s čimer bi izboljšali stanje kotišča v zvoniku.

 

 

30.10.2018

23. oktobra je v Kulturnem domu v Cerknici potekal večer Notranjskega regijskega parka z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«. Na omenjenem dogodku je predaval tudi Dejvid Tratnik, koordinator projekta KRAS.RE.VITA, ki je javnosti podrobno predstavil bodočo infrastrukturo, ki bo v naslednjih letih postavljena na Cerkniškem jezeru.

 

 

16.10.2018

Glede na uradne popise Natura 2000 območja Cerkniško jezero je populacija kostanjevke oziroma njen habitat v dobrem stanju. To sicer drži za populacijo kostanjevke na selitvi (200 do 600 osebkov), vendar pa je realno stanje gnezdeče populacije kostanjevk (do 10 parov) na Cerkniškem jezeru veliko slabše.

 

30.9.2018

Na površinah, ki se na Cerkniškem jezeru zaraščajo, bomo z motorko, mulčanjem in na koncu s košnjo ponovno vzpostavili vlažne travnike.

V največji zalogaj smo že ugriznili. Na območju 15 ha, ki je v lasti Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero, s katero imamo dogovor o sodelovanju, smo začeli z odstranjevanjem lesne zarasti. Na ta način bomo ponovno vzpostavili pogoje, ki ustrezajo ogroženi rastlinski združbi s prevladujočo travo, modro stožko, pa tudi bazično nizko barje.

 

 

24.9.2018

Na Cerkniškem jezeru je zelo malo življenjskih prostorov, primernih za hribskega urha (Bombina variegata). Znana je le ena, kjer se hribski urh (Bombina variegata) tudi razmnožuje. Do nedavnega so bile to luže pri zapornici Nova Karlovica. Struga potoka Stržen se tam nekoliko razširi, kjer po tem, ko jezero že presahne, ostanejo luže, kjer se zadržujejo urhi.

 

30.8.2018

Pripravili: Tomaž Jančar, Barbara B. Skaberne in ostali popisovalci

Koscu letos spet najbolj ustrezajo travniki na Cerkniškem jezeru. Našteli smo kar 113 pojočih samcev, kar je največ od začetka sistematičnega spremljanja kosca v Sloveniji (1992). Letos je drugo štetje na jezeru potekalo v okviru projekta KRAS.RE.VITA (v noči iz 9. na 10. junij). Vsako leto se namreč opravita dva popisa, oba v mesecu juniju. 

Do leta 2016 je Ljubljansko barje veljalo za najboljše območje za kosca, a se tam število koscev zmanjšuje. Letos je bilo zabeleženih le 46 koscev, kar je daleč najmanj doslej ...

 

13.8.2018

V četrtek, 9.8.2018, je na Cerkniškem jezeru potekal voden terenski ogled lokacij, kjer bo v naslednjih letih vzpostavljena turistična infrastruktura. K ogledu so bili povabljeni vsi zaposleni na Notranjskem parku in občinski upravi Občine Cerknica. Pot smo pričeli pri vstopni točki - gradbišču, kjer bo kmalu stal nov infocenter. Z avtomobili smo se potem odpravili do začetka polotoka Drvošec, kjer smo se peš povzpeli do lokacij novih ornitoloških opazovalnic. Z ogledanim so bili vsi zelo zadovoljni, saj trenutno vse aktivnosti potekajo v skladu z izvajajočim projektom.

31.7.2018

Občinska inšpekcijska služba Občine Logatec je poostrila nadzor nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov na območju počivališč ob cesti Grčarevec - Planina, ki jih bomo uredili v okviru projekta KRAS.RE.VITA.

Iz vsebine:

  • Nad naravni biser Planinsko polje z azbestnimi ploščami, izolacijo in straniščno školjko

  • Ignoranca brezplačnih možnosti oddaje gradbenih odpadkov in azbestnih plošč

  • Onesnaževanje ubija zavarovane živalske in rastlinske vrste, negativno vpliva na naše zdravje ter ohranja predsodek tujcev, da smo zaostala in neurejena država

  • Kazni niso zanemarljive

Več preberite v članku Občine Logatec.

30.7.2018
  • Kje smemo hoditi po Planinskem polju?

  • Zakaj je Planinsko polje tako posebno?

  • Kako lahko poskrbimo, da naš obisk ne bo imel škodljivih posledic za ogrožene vrste in habitate?

  • Nas je zamikalo, da bi se podali na ogled lepot Planinskega polja kar tako počez, čez drn in strn?

  • Ste se naveličali svoje zlate ribice, želvice ali drugega ljubljenčka


Več o tem preberite na spletni strani Občine Logatec, kjer najdete tudi zemljevid poti.

24.7.2018

Konec leta 2017 je bilo v okviru projekta KRAS.RE.VITA na Cerkniškem jezeru odkupljeno prvo zemljišče s kalom, ki je eden redkih življenjskih prostorov velikega pupka na jezeru.

To dvoživko najdemo tam od aprila, pa tja nekje do junija, dokler voda ne presahne, ko se razmnožuje. Habitat velikega pupka je bil zaradi opustitve gospodarjenja v neugodnem stanju s trendom slabšanja. Novo zaposleni tehnični delavec je v letošnjem letu pričeli z gozdnimi deli in sicer z ročnim odstranjevanjem grmovja z močno zaraščenih površin ter večjega števila neavtohtonih iglavcev. 

9.7.2018

Pripravil Blaž Blažič (ZZP)

V okviru projekta KRAS.RE.VITA se bo na delu Planinskega polja, ki pripada Občini Postojna, z lastniki naravovarstveno zanimivih zemljišč sklepalo tudi dolgoročna pogodbena varstva. Namenjena bodo ohranjanju določenih živalskih in rastlinskih vrst ter izboljšanju stanja življenjskih prostorov v katerih ti organizmi živijo.

V ta namen smo 5.6.2018, v prostorih Notranjskega muzeja Postojna izvedli delavnico, namenjeno sestavi strokovne podlage, ki bo med drugim vsebovala navodila za upravljanje z zemljišči, podatke o upravičenem območju, višini plačila, kontroli in bo spremljala pogodbe z lastniki zemljišč.

Dogajanje je moderiral g. Gregor Danev (ZRSVN, vodja OE Ljubljana), ki ima na tem področju bogato paleto izkušenj. Pod njegovim vodstvom smo v konstruktivni razpravi vseh sodelujočih prišli do odgovorov ter skupnih rešitev, ki predstavljajo osnovo za sestavo tovrstne podlage. V tem smislu bo pripravljen tudi dokument, ki bo bistven pri sklepanju pogodb z lastniki zemljišč na Planinskem polju.

19.6.2018

Pripravila Jana Laganis (ZRSVN)

Za nami je prva sezona popisovanja travniške morske čebulice (Scilla litardierei) v okviru projekta KRAS.RE.VITA, s čimer bomo dobili prve podrobne podatke o tej vrsti na Planinskem polju – in s tem v Sloveniji nasploh. Popisi so se namreč tako ali drugače dotaknili prav vseh njenih rastišč. Na uradne podatke bo sicer treba še malce počakati, na voljo pa nam je že prvi vpogled v rezultate popisov, ki so jih na Planinskem polju izvedli strokovnjaki za botaniko iz Univerze na Primorskem.

Botaniki so imeli več nalog. Prva je bila določiti območje poselitve, gostoto in številčnost populacije ter način razporeditve travniške morske čebulice na Planinskem polju. Da bi popisali stanje, so strokovnjaki podrobno pregledali Planinsko polje in popisali pojavljanje travniške morske čebulice na posameznih parcelah. Za vsako lokacijo travniške morske čebulice so določili rastlinsko združbo, v kateri rase, ter ocenili stanje rastlin: višino, število cvetov, število semen v cvetovih itd.. Določili so tudi enajst trajnih ploskev, na katerih so še podrobneje popisali stanje in s tem omogočili določitev sprememb tekom trajanja projekta. V prvih razgovorih so nam razkrili, da travniška morska čebulica uspeva v podobnih, a vseeno različnih rastlinskih združbah. Njeno pojavljanje nakazuje...

6.6.2018

Pripravili ekipi NRP in DOPPS

Ta vikend, 9. na 10. junij 2018 vas vabimo, da skupaj preverimo ali je Cerkniško jezero še vedno najboljše območje v državi. Pridružite se nam na ponovnem štetju kosca v noči iz sobote na nedeljo.

Zbrali se bomo v soboto, 9.6.2018 ob 21.00 pred sedežem Notranjskega parka, na Taboru 42 v Cerknici.

Obvezna oprema: škornji, nepremočljive hlače in jakna, svetilka.
Delo bo potekalo predvidoma do 2. ure zjutraj.

Prijave in informacije: Notranjski regijski park, 01 709 06 36 (Barbara) do petka, 8.6.2018 do 16.

18.5.2018

Sredi maja je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na Cerkniškem jezeru, na projektnem območju KRAS.RE.VITA pričel s popisom pisane penice, ki nam bo dal vpogled v stanje pred obnovo njenega gnezditvenega habitata. Prebivališča pisane penice so območja, kjer se izmenjujejo zaplate gostega, srednje visokega grmovja in odprtih traviščnih površin.

Pred desetimi leti, ko so na DOPPS-u opravili popis pisanih penic na Cerkniškem jezeru, so najboljša območja odkrili južno od Dolenjega Jezera, ki pa so se v zadnjih letih začela zaraščati, kar je za pisano penico zelo neugodno. Od 15 takratnih parov smo tako letos zabeležili le še enega pojočega samca. Vendar smo ob ustrezni izvedbi posegov za obnovo njenega habitata, ki so načrtovani v okviru projekta KRAS.RE.VITA, lahko optimistični.

Pisana penica s Cerkniškega jezera vendarle še ni povsem izginila in lahko pričakujemo, da bo v obnovljenem mozaiku grmišč in vlažnih travišč hitro našla svoj prostor, ki ga potrebuje za uspešno gnezdenje. Upamo, da bomo ob izteku projekta na jezeru tako lahko pogosteje slišali njeno čudovito žgolenje.

9.5.2018

Blaž Blažič, 9.5.2018

Dovolj vode v zgodnji pomladi ter obilica sončnega vremena v aprilu in začetku maja, sta prispevala k bujnemu razcvetu na Planinskem polju, ki je na travnatih površinah povzročil pravo »eksplozijo barv«. Nekatere rastlinske vrste so letos pričele cveteti prej kot običajno. Tako denimo zaplate nežno modre barve že opozarjajo na cvetočo travniško morsko čebulico (Scilla litardierei) - ciljno vrsto projekta KRAS.RE.VITA, ki običajno cveti šele konec maja oziroma v začetku junija.

Poleg nje pa te dni na Planinskem polju lahko opazujemo tudi rumeno cvetoče vodne (Iris pseudacorus) in vijolično cvetoče sibirske perunike (Iris sibirica), bele zaplate poletnih velikih zvončkov (Leucojum aestivum) ter posamezne majske (Dactylorhiza majalis) in mesnordeče prstaste kukavice (Dactylorhiza incarnata), ki z rdečkastimi cvetovi izstopajo iz zelenila Planinskih travnikov.

9.5.2018

Ogled kotišča navadnega netopirja v Planini
Blaž Blažič, 26.4.2018

Na podstrešju zvonika cerkve svete Marjete v Dolnji Planini se že zbirajo samice navadnega netopirja (Myotis myotis). Ta porodna kolonija je druga največja porodna kolonija navadnih netopirjev pri nas ter ena redkih v zahodni Sloveniji. Od leta 2004, ko je bil dostop do kotišča trajno zabit, podstreha zvonika ni bila očiščena. Posledično se je na njej nabrala precejšnja količina gvana (netopirjevih iztrebkov), ki pa ga bomo odstranili v okviru projekta KRAS.RE.VITA.

Z namenom ogleda stanja kotišča smo v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem – Centrom za kartografijo favne in flore - konec aprila po več kot desetih letih, prvič odprli dostop in si ogledali podstreho zvonika. Na podlagi videnega, bomo pripravili načrt in s tem omogočili nemoten potek akcije odstranjevanja gvana, ki bo izvedena jeseni 2018. Dostop na podstreho zvonika smo po ogledu začasno zaprli.

Zanimiv potek odpiranja dostopa do kotišča si lahko ogledate tule na posnetku. Gvano, ki se je ob odprtju dostopa posulo v zvonišče, smo po končanem delu odstranili.

24.4.2018

V organizaciji Notranjskega parka je dne 12. 04. 2018, po krajši vsebinski predstavitvi interpretacijskih točk potekal terenski ogled, in sicer na Cerkniškem jezeru (izvirna jama Suhadolica in območje polotoka Drvošec). Na terenu so si sodelavci ZRSVN in DOPPS ogledali lokacije postavitve "objektov", ki bodo zgrajeni v naslednjih letih v okviru projekta KRAS.RE.VITA. Glavni namen postavitve omenjene infrastrukture je preusmerjanje obiskovalcev stran od ogroženih habitatnih tipov in vrst. Na koncu terenskega ogleda so partnerji tudi opozorili na naravovarstvene usmeritve, ki jih bo moral vodilni partner upoštevati pri umestitvi infrastrukture v naravni prostor Cerkniškega jezera. 

17.4.2018

(Blaž Blažič, Zavod Znanje Postojna, 31.3.2018)

Vsako leto spomladi smo lahko priča prav posebnemu naravnemu spektaklu: spomladanski selitvi ptic. V tem času se namreč nekatere vrste, ki zimo preživijo južneje od nas, denimo v Sredozemlju ali celo v Afriki, vračajo mimo naših krajev na območja, kjer gnezdijo. Ker premagovanje tako dolgih razdalj ni mogoče brez rednega prehranjevanja in počitka, se na svoji poti ustavljajo na t.i. počivališčih. Planinsko polje je tudi takšno mesto, ki, še posebej v času poplav, za ptice selivke predstavlja pravo samopostrežno restavracijo.

V nadaljevanju prispevka poišči link na žerjave, ki letijo čez Planinsko polje.

Da je temu res tako, smo se lahko prepričali letošnjega meseca marca. Polje je bilo zaradi obilice padavin večji del meseca poplavljeno, na njem pa se je kar gnetlo različnih vrst ptic. Na robu plitvin so na plen prežale sive (Ardea cinerea) in velike bele čaplje (Casmerodius albus). Na travnikih v neposredni bližini so...

7.3.2018

pripravili: Tanja Vasilevska Jagunić, Barbara B. Skaberne 

Na pobudo sveta KS Planina je bil v petek, 2. 3. 2018 sklican zbor krajanov Planina, kjer smo projektni partnerji dobili priložnost predstaviti projekt KRAS.RE.VITA. Aktivnosti projekta se namreč odvijajo na dveh projektnih območjih: na Planinskem Polju in na Cerkniškem jezeru.

Zbora v KD Miroslava Vilharja v Planini se je udeležilo več kot 100 krajanov in glavni gost župan Postojne Igor Marentič. Srečanje je vodil predsednik Sveta KS Planina, g. Pavel Malc.

Poleg ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo novih pridobitev za prebivalce ob Planinskem polju, je bil namen zbora seznanitev krajanov z evropskim projektom KRAS.RE.VITA. Ob podpori župana smo predstavniki projektnih partnerjev (dve predstavnici Občine Postojna, dva predstavnika Zavoda znanje Postojna in predstavnice Notranjskega parka) predstavili aktivnosti projekta na Planinskem polju. Predstavili smo cilje projekta in orisali infrastrukturo, namenjeno predvsem obiskovalcem, ki bo prebivalcem predstavljala razbremenitev pritiska na privatna zemljišča, hkrati pa bo obiskovalce...

6.3.2018

27. februarja je na sedežu Notranjskega parka potekal drugi oziroma za nekatere novo zaposlene uvodni sestanek projektnega odbora. Poleg predstavnikov Občine Postojna in Zavoda Znanje - OE Notranjski muzej, so se sestanka udeležili še preostali partnerji: Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave OE Nova gorica in OE Ljubljana, DOPPS - BirdLife Slovenia ter Občina Logatec.

Projektni odbor se bo v naslednjih 3 letih sestajal najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi tudi pogosteje.

21.2.2018

Na spodnji povezavi objavljamo razpis za dve novi delovni mesti za delo na projektu KRAS.RE.VITA.

 

Razpis za prosto delovno mesto - tehnični delavec V (I)

20.1.2018

Konec oktobra 2017 je potekal prvi sestanek projektnega odbora KRAS.RE.VITA, ki so se ga poleg predstavnikov Notranjskega parka udeležili še preostali partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, DOPPS - BirdLife Slovenia, Zavod znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec.

Po predstavitvi partnerjev smo podrobno obdelali program projektnega dela za celotno projektno obdobje, nadaljevali s pregledom že narejenega ter se seznanili z navodili glede organizacije in administrativnega vodenja evropskega projekta.

Notranjski park kot vodilni partner sodelujočim partnerjem želi obilo uspehov pri izvajanju le-tega.