MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Dan biotske raznovrstnosti, 22. maj: Edino rastišče travniške morske čebulice v Sloveniji

foto: Bojana Fajdiga (ZRSVN)

Na Planinskem polju sredi maja zasveti travniška morska čebulica. Raste na močvirnih travnikih, kjer so tla večji del leta vlažna, občasno tudi poplavljena, vendar redko v času cvetenja. V Sloveniji uspeva le na Planinskem polju, sicer pa je razširjena na poplavnih kraških poljih dinarskega gorstva od Slovenije do Albanije.

Ogrožajo jo osuševanje, gnojenje, paša in zasipavanje.

V spomladanskih mesecih smo spremljali stanje zemljišč na Planinskem polju, na katerih uspeva travniška morska čebulica. Zlasti pozorni smo bili na aktivnosti, ki bi jo lahko ogrozile (glej spodaj: Kako ohranjam travniško morsko čebulico?)

Ugotovili smo, da se je stanje glede rabe popravilo na nekaterih zemljiščih, kjer smo neustrezne rabe beležili v preteklosti, na nekaterih pa je bilo stanje neustrezno zaradi gnojenja. Gnojenje povzroči pretirano razrast drugih vrst rastlin, ki nežne rastline travniške morske čebulice sčasoma zamorijo, saj so na gnojenih travnikih konkurenčnejše od rastlin t. m. čebulice. Povezali smo se z najemniki oz. lastniki, kjer raba ni bila ustrezna, da se nepravilnosti ne bodo pojavljale tudi v prihodnje in bo ta redka rastlina naših travnikov uspevala še naprej … 

… in prispevala k biotski raznovrstnosti. Slogan letošnjega mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti je »Rešitve so v naravi!«. Pri tem lahko sodelujete tudi vi tako, da poskrbite za ohranjanje travniške morske čebulice. Kako?

Travniško morsko čebulico ohranjam takole: 

  • Travišče uporabljam kot travnik z enkratno košnjo letno, košnja se izvede po tem, ko semena in čebulice dozorijo (v juliju ali kasneje,  glede na letne vremenske razmere).
  • Travo pustim na parceli še vsaj 2 dni, da se semena čebulice otresejo in rastline lahko semenijo.
  • Strojne košnje ne opravljam po obilnejših padavinah, ko so tla razmočena in je večja možnost poškodb čebulic.
  • Parcele ne gnojim.
  • Na parceli ne pasem.
  • Parcele ne branam in jo ne dosejujem. Če se izvaja pozna košnja, slednje tudi ni potrebno, ker rastline do julija že uspejo semeniti.
  • Vzdržujem ugodne hidrološke razmere in ne kopljem novih jarkov za odvodnjavanje.
  • Vzdržujem parcelo pred zaraščanjem.

Cebulica Bojana002

Travniška morska čebulica je do 30 cm visoka trajnica. Na vrhu stebla je grozdasto socvetje, sestavljeno iz 12-40 svetlomodrih cvetov. Listi so črtalasti. 

Pripravili: sodelavci Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica