MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

O projektu

foto: Andrej Korenč

Polno ime projekta

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Akronim

KRAS.RE.VITA

Trajanje projekta

01/10/2017–30/09/2023

Vrednost projekta

5.143.298,94 EUR Sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

5.788.140,52 EUR (skupna vrednost projekta)

 

Partnerji v projektu

Prijavitelj projekta: Notranjski regijski park (NRP)

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Javni Zavod Znanje Postojna (ZZP)
Občina Postojna (OP)
Občina Logatec (OL)

Opis projekta

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju z imenom Notranjski trikotnik, ki zajema območji Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Z različnimi ukrepi se bo neposredno na terenu izboljšalo stanje in revitaliziralo kulturno krajino na 232 hektarjih površine. V okviru projekta bo na Cerkniškem polju obnovljen dvojni okljuk Stržena na Belem bregu, ki je bil v preteklosti reguliran, na Planinskem polju pa bo zasut osuševalni jarek in odkopane zasute naravne depresije. S tem se bo izboljšalo stanje habitatnega tipa presihajoča jezera in vrst kostanjevka ter mala tukalica.

Z vzpostavitvijo rednega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči bo poskrbljeno za habitatne tipe vlažni travniki z modrim stožkovjem, bazična nizka barja in hidrofilna visoka steblikovja ter za vrste živali kot so kosec, pisana penica, veliki pupek in za rastlinske vrste kot je travniška morska čebulica. Z ureditvijo kala se bo izboljšal habitat hribskega urha. Za navadnega netopirja bo izveden ukrep čiščenja gvana in vzpostavitev lažjega dostopa do porodniške kolonije. V okviru projekta bodo razbremenjeni najobčutljivejši deli projektnega območja zaradi pritiskov obiskovanja, in sicer z vstopnimi točkami, učnimi potmi, ornitološkimi opazovalnicami, vstopnimi mesti za čolnarje in parkirišči za obiskovalce. Vzporedno z izvajanjem konkretnih aktivnosti na terenu se bo s komunikacijskimi aktivnostmi dvignila naravovarstvena zavest lokalne in širše javnosti.

Vrednost projekta znaša skoraj 5,8 milijona evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 5,1 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Okoli 160.000 evrov do polne vrednosti projekta bodo zagotavljali partnerji v projektu.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) (vir: Ministrstvo za okolje in prostor)

… in nekaj o Naturi 2000

0 natura2000 

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države s ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

Dobro je, da varujemo in ohranjamo biotsko raznovrstnost, saj je biološka pestrost vrednota že sama po sebi, poleg tega pa ima vsaka vrsta pomembno vlogo pri vzdrževanju dinamičnega ravnovesja v naravi. (vir: Natura 2000, MOP)

Več na Natura 2000