MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Kako bomo v naslednjih letih izboljšali življenjski prostor kostanjevke?

foto: Tine Schein

Na gnezdečo populacijo kostanjevk na Cerkniškem jezeru najbolj negativno vpliva upad vodne gladine v sušnem delu leta, zaradi česar so mladi osebki bolj izpostavljeni plenjenju, zaradi zmanjšane vodne površine pa je tudi hrana težje dostopna. Brez izvedbe naravovarstvenih ukrepov bo uspešnost gnezdenja kostanjevke ostala nizka in periodična, kar bo negativno vplivalo na uspešnost gnezdeče populacije na tem območju. 

Prvo in zadnje leto projekta bo na omenjenem območju s pomočjo strokovne službe DOPPS potekalo spremljanje stanja. Učinke bomo spremljali po enotni metodologiji, kar bo omogočalo primerljivost doseženih rezultatov.

1. OBNOVA NEKDANJIH MEANDROV

V okviru projekta KRAS.RE.VITA bo z izvedbo renaturacije dvojnega okljuka Stržena na območju Beli breg povečana dolžina struge za 1,7 km in zagotovljen stalen vodostaj v najbolj suhem delu leta. Z vzpostavitvijo naravne hidromorfologije voda bodo obnovljene specifične lastnosti, strukture in procesi habitata.

Obenem bo zagotovljeno dovolj prostora za kritje in prehranjevanje gnezdeče populacije kostanjevke, kar bo povečalo njen gnezditveni uspeh. Dodatna vodna površina bo imela pozitiven vpliv tudi na populacijo kostanjevk, ki se tu ustavijo na selitveni poti ali pozimi.

2. PREUSMERJANJE OBISKOVALCEV

Osrednji del jezera, kjer gnezdi kostanjevka je v suhem delu leta (poleti) dostopen tudi sprehajalcem, ko se lahko obiskovalci sprehodijo ob strugi Stržena. Ti sprehodi so zelo moteči, zato bomo obiskovalce sistematično usmerjali na učno pot, ki bo vodila do načrtovanih ornitoloških opazovalnic na obrobju presihajočega Cerkniškega jezera. Usmerjanje turističnega obiska je nujno tudi zaradi dejstva, da to območje vsako leto obišče večje število izletnikov.

 

Kostanjevka je Natura 2000 vrsta. Z varovanjem njenih življenjskih prostorov bomo zagotovili primeren življenjski prostor tudi drugim vrstam živali in tako biotsko pestrost tega območja ohranili zanamcem.