MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Kostanjevka in tukalica

foto: Jure Novak

Mala tukalica in kostanjevka na Cerkniškem jezeru ne bosta več ostajali na suhem

Vodna ptica mala tukalica (Porzana parva) prebiva v mokriščih, ki so plitvo poplavljena in zaraščena z pokončnim rastjem, kot je trst, rogoz, šaš, sitec in podobno. Na Cerkniškem jezeru jo najdemo denimo na Blatnicah, na Leviščih, ob Strženu in na Osredkih ob Žerovniščici.

Podobna okolja kot mala tukalica za gnezdenje izbira kostanjevka (Aythya nyroca), le da ta raca poleg močvirne vegetacije potrebuje tudi odprte vodne površine. Njena gnezditev na Cerkniškem jezeru po letu 1990 ni bila več potrjena, čeprav se v času gnezditve tu še vedno pojavlja nekaj osebkov, ki dajejo upanje, da se bo populacija s primernimi varstvenimi ukrepi okrepila.

Obema vrstama se je zaradi preteklih regulacij Stržena kot tudi manjših vodotokov namreč skrčil in poslabšal gnezditveni življenjski prostor. Ker po reguliranih strugah voda hitreje odteče, predvsem v toplem in sušnem delu leta velik del poplavnih površin ostane na suhem, kar tako mali tukalici kot kostanjevki onemogoča, da bi uspešno zaključili gnezditev. Renaturacija okljukov Stržena na Belem bregu in v Ključih bo bistveno izboljšala pogoje za gnezdenje teh dveh v Sloveniji redkih in močno ogroženih vodnih ptic. Ker se bo obnovila vodna dinamika, se bo v osrednjem delu jezera na račun višjega vodostaja znatno povečala površina tekom leta poplavljenih mokrišč, s podaljšanjem struge in upočasnitvijo vodnega toka v strugi Stržena pa bo pridobila predvsem kostanjevka, ki bo tako vnovič dobila priložnost za uspešno gnezditev.
 
Urša Koce