MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Začetek izvajanja del za IZBOLJŠANJE RAZMER na MOKROTNIH življenjskih prostorih na PLANINSKEM POLJU

foto: Nina Doles

V letu 2020 je Občina Postojna v okviru projekta KRAS.RE.VITA podpisala pogodbo za izvedbo renaturacijskih del na odkupljenih zemljiščih Planinskega polja.

Dela so namenjena izboljšanju stanja ohranjenosti življenjskih prostorov travniki s prevladujočo stožko in bazična nizka barja ter vrst kosec in pisana penica, vendar bodo neposredno pozitivno vplivala tudi na druge ogrožene rastlinske in živalske vrste, ki prebivajo v teh habitatih.

Za izvajalca je bilo z javnim naročilom izbrano podjetje EHO Projekt d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor nad izvedbo del bo vršilo podjetje BSI inženiring d.o.o. iz Nove Gorice. Izvedba del, ki je odvisna tako od zakonskih omejitev za posege v naravo, predvsem pa od ustreznih vremenskih ter posledično pogojev na terenu, v letu 2020 ni bila možna. Gradbena dela namreč lahko potekajo šele od 1.8. dalje, ko travniške ptice zaključijo svoje obdobje gnezdenja. Poleg tega pa mora biti vreme pred in po tem datumu brez padavin, da so tla dovolj suha in tako dovolj nosilna za delo s težjo gradbeno mehanizacijo.

Vse uporabnike Planinskega polja prosimo za potrpežljivost in razumevanje ob morebitnih motnjah.

Renaturacija kanalov PP Priprava Nina Doles 2021 08 splet

Foto: Pripravljalna dela na terenu (foto: Tanja V. Jagunić)

Dela se izvajajo v sklopu varstvenega cilja 4.1.11 Izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh in bazična nizka barja ter vrst kosec in pisana penica so namenjena izboljšanju stanja ohranjenosti predvsem ciljnih vrst in habitatov projekta in ostalih tam živečih vrst.

Renaturacija kanalov PP Obmocje Nina Doles 2021 08 splet
Foto: Območje obnove - izvedli smo točkovno zasutje na petih (terciarnih) osuševalnih jarkih na zemljiščih, ki smo jih odkupili v projekti KRAS.RE.VITA (foto: Tanja V. Jagunić)

Pripravili: Tanja V. Jagunić in Nina Doles, koordinatorki projekta KRAS.RE.VITA

Projekt KRAS.RE.VITA sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija