MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Zemljišča Občine Postojna dobila skrbnika

foto: Nina Doles

 

Občina Postojna je v spomladanskih mesecih leta 2021 uspešno izpeljala javni poziv za skrbniško varstvo kmetijskih zemljišč na Planinskem polju, ki jih je odkupila v okviru projekta KRAS.RE.VITA.

Skrbništvo naravne vrednote je eden izmed ukrepov ohranjanja narave, ki obsega izvajanje prilagojenega, trajnostnega gospodarjenja z naravno vrednoto. Varstvo se v takem primeru zagotovi s sklenitvijo t. i. pogodbe o skrbništvu naravne vrednote z osebo, ki ni lastnik naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju.

V našem primeru je naravna vrednota Planinsko polje, natančneje odkupljena zemljišča, za katera smo prav s pomočjo izbire skrbnika naravne vrednote uredili dolgoročno skrb zanje ter jih tako trajno namenili dejavnosti ohranjanja narave. Skrbništva naravnih vrednot niso ravno pogost način varovanja narave, sploh pa v tako velikem obsegu. Občina Postojna in Notranjski muzej Postojna, ki je imel pri pozivu vlogo priprave strokovne podlage za izvajanje samih nalog skrbništva, sta na tem področju vsekakor orala ledino.

A z veliko entuziazma in truda pri iskanju dolgoročne rešitve za odkupljena zemljišča nam je v aprila uspelo podpisati pogodbo o skrbništvu z domačinom iz Planine. Ta je s podpisom pogodbe prevzel naloge skrbništva za dobrih 25 hektarjev zemljišč, odkupljenih v okviru dveh varstvenih ciljev projekta, vse do konca leta 2027.

2021 07 16 Skrbnik ilirski mecki Nina Doles splet

Z aktivnim izvajanjem nalog, navedenih v Akcijskem načrtu za izboljšanje stanja in zagotavljanje dolgoročnega upravljanja, ki je sestavni del pogodbe, je začel pred kratkim. Skupni terenski dan je bil namenjen odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst rastlin, ki smo jih tekom dela na terenu v preteklih letih zasledili na posameznih odkupljenih zemljiščih. Z zemljišč smo odstranili enoletno suholetnico, zlato rozgo (tako kanadsko kot orjaško) in črnoplodnega mrkača.

2021 07 16 Skrbnik Invazivke odstranjevanje Nina Doles splet

V poletnih mesecih bo naloge skrbništva nadaljeval s košnjo, izvedeno s prilagojenimi kmetijskimi praksami. V zimskih mesecih pa bo skrbel za že oblikovane mejice, ki so prisotne na odkupljenih zemljiščih ter na dveh izmed zemljišč še dodatno odstranil lesno zarast. Na ta bomo poskrbeli za obnovo ciljnih habitatov ter v prihodnje omogočili prilagojeno kmetijsko rabo.

Z izvajanjem nalog skrbništva bomo tako na dolgi rok prednostno izboljšali dva habitatna tipa, ki sta v zadnjih letih na Planinskem polju v drastičnem izginjanju – travnike s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ter bazična nizka barja . Istočasno bomo s tem izboljšali stanje življenjskih prostorov za kosca, pisano penico in travniško morsko čebulico ter še za veliko drugih vrst, ki si z njimi delijo življenjski prostor.

Pripravili: Tanja V. Jagunić in Nina Doles, koordinatorki projekta KRAS.RE.VITA
Fotografije: N. Doles